Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych dotyczących Użytkowników, w tym danych osobowych, przez administratora tych danych, czyli podmiot prowadzący Sklep zwany dalej Sprzedawcą.

1.2 Na potrzeby interpretacji niniejszego dokumentu zastosowanie znajdują definicje ujęte w Regulaminie Sklepu.

1.3 Prowadząc sklep internetowy Sprzedawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych Sprzedawcy i dotyczących Użytkowników. Informacje te (w tym dane osobowe Użytkowników) są należycie zabezpieczane, a formularze internetowe służące do służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu proces przekazywania danych jest szyfrowany. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników Sprzedawca zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

1.4 Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Użytkownika w Sklepie swoich danych osobowych, Użytkownik w każdym momencie może zwrócić się do Sprzedawcy o usunięcie podanych wcześniej danych osobowych z bazy Sprzedawcy.

2. Dane osobowe

2.1 Podczas korzystania ze Sklepu, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, w szczególności:

  1. podczas rejestracji w Sklepie (dane kontaktowe i wysyłkowe)
  2. przy wyrażeniu chęci otrzymywania newslettera od Sprzedawcy (adres e-mail)
  3. przy składaniu zamówienia (dane kontaktowe i wysyłkowe)

2.2 Dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są tylko w celach wskazanych w Regulaminie Sklepu, czyli na potrzeby świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie.

2.3 W przypadku danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi i podających swoje dane osobowe w formularzu zamieszczonym na stronach internetowych Sklepu, podmiotem zbierającym te dane osobowe jest firma F.H."JULIETTE" Dominika Tylec, czyli właściciel sklepu.

2.4 Dane osobowe Nabywców, niezbędne do zrealizowania dostawy, są przekazywane podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów (firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, etc) na potrzeby dostarczenia towaru/usługi do Nabywcy.

3. Mailing

3.1 Użytkownicy mają możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie mailingu. Mogą to być np. informacje o promocjach czy nowościach w Sklepie.

3.2 Aby otrzymywać mailing należy wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych podczas rejestracji w Sklepie. Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, klikając w tym celu w link umieszczany w treści wiadomości wysyłanej w ramach mailingu.

3.3 Sprzedawca dokłada starań, by wiadomości w ramach mailingu były wysyłane nie częściej, niż to konieczne i by nie obciążały skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika.

4. Newsletter

4.1 W przypadku udostępnienia w Sklepie usługi przesyłania newslettera, Użytkownicy nie będący Nabywcami (Użytkownicy, którzy nie dokonali rejestracji w Sklepie), mogą z tej usługi skorzystać, wypełniając formularz subskrypcji newslettera, dostępny na stronach internetowych Sklepu i wyrażając zgodę na przesyłanie informacji handlowych.

4.2 Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach newslettera jest możliwa poprzez wypełnienie formularza subskrypcji newslettera na stronach internetowych Sklepu, jak również poprzez kliknięcie w link dostępny w przesłanej wiadomości (newsletterze).

5. Ciasteczka (cookies)

5.1 Do obsługi transakcji w Sklepie Sprzedawca używa ciasteczek (plików cookies). Sprzedawca zapewnia, że pliki cookies nie przechowują żadnych danych pozwalających na identyfikację konkretnej osoby. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej obsługę cookies, może to jednak utrudnić korzystanie ze Sklepu.

Informacja o ochronie danych osobowych

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, pragniemy przekazać informacje o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez firmę F.H. "JULIETTE" Dominika Tylec

Administrator danych osobowych

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest F.H. "JULIETTE" Dominika Tylec z siedzibą Świerczewskiego 64/2, 43-200 Poręba, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Pszczyny pod numerem 12458/2010, NIP: 638-166-94-75, REGON: 241689130, który gromadzi Państwa dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie sprzedaży produktów i usług.

Zakres zbieranych danych

Administrator zbiera dane osób wyłącznie w zakresie podanym przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, w zakresie wymaganym do prawidłowej obsługi transakcji sprzedaży, a w szczególności:

Cel zbierania danych

    Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia lub kontynuacji relacji biznesowych pomiędzy Państwem, naszą firmą oraz naszymi Dostawcami, a w szczególności do obsługi transakcji sprzedaży, dostawy i wysyłki towarów, realizacji płatności, obsługi reklamacji.

Prawo dostępu

    Użytkownik posiada możliwość zdecydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe.
Użytkownikowi przysługuje prawo do:

    Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
    Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usług lub do zapewnienia kontaktu z Administratorem.

Dostęp do danych osób trzecich

Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy.

Administrator może powierzyć Państwa dane osobowe innym podmiotom w związku z świadczeniem przez nie usług na rzecz Administratora, a także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Administrator danych osobowych zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych lub podatkowych, oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń.

Wyłączenie odpowiedzialności

Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Nasza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych należących do innych podmiotów, do których mogą prowadzić zamieszczone na naszych stronach linki.

Kontakt

Wszelkie pytania związane z ochroną danych prosimy kierować na adres: kamil_kaluzinski@op.pl

Zmiany Polityki Prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa, wewnętrzne procedury lub zmiany w systemach informatycznych. O stosownych zmianach Administrator powiadomi użytkowników przed ich wprowadzeniem w życie.